66967378 - تهران، چهارراه کالج، ساختمان 400، طبقه دوم، واحد 6